Algemene Voorwaarden

Om onze massages zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak vastlegt bij Pijn Reset Massage gaan we er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

De rechtsverhouding tussen de Therapeut, met maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Velodroomstraat 20 bus 2, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0701.620.695, en de Client, wordt mede-beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan. De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen de Therapeut en de Client en worden geacht te zijn aanvaard indien geen bezwaar werd geuit binnen 10 kalenderdagen na de ontvangst ervan. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door de Client.
 

 1.  Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatieadres en e-mailadres gevraagd. Wij helpen niemand verder die anoniem wilt blijven.
 2. Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelingsovereenkomst tot stand.
  De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
   a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt;
   b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. Voorafgaand de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de therapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de behandeling.
 4. Alle informatie die tijdens het intake gesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.
 5. Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel langs onze kant kan er afgezien worden van de behandeling en evetueel doorverwezen naar medische zorg.
 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.
 7. Bij massages aan huis kunnen onze therapeuten tot 10min voor of na het afgesproken uur arriveren. Afhankelijk van het verkeer. Gelieve hier begrip voor te tonen.
 8. Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.
 9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij geannuleerde of “vergeten” afspraken buiten deze termijn wordt het eerste uur per therapeut in rekening gebracht. Ook in geval van ziekte kunnen we op deze regel geen uitzonderingen maken.
 10. Gemaakte afspraken kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden. Annulaties via e-mail of eender ander kanaal dan telefonisch zullen niet als geldig aanvaard worden en zullen volgens diezelfde kosten als in punt 9 aangerekend worden.
 11. Betaling van facturen kan online of via overschrijving uitgevoerd worden.
 12. Facturen dienen uiterlijk te zijn betaald op het ogenblik dat de behandeling begint. Indien de factuur niet betaald is zal de behandeling niet doorgaan en de factuur alsnog in rekening gebracht worden.
 13. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herberekend dient te worden. Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekeneing door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan Pijn Reset Massage, met facturen en/of bedragen verschuldigd door Pijn Reset Massage aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Pijn Reset Massage. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Pijn Reset Massage het recht haar verdere prestaties op te schorten.
 14. Cadeaubonnen en beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot en met de vervaldatum.
 15. Pijn Reset Massage is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 16. Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door Pijn Reset Massage. Klanten die hier toch naar vragen worden intern op een zwarte lijst bijgehouden en zijn niet meer welkom. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage in de praktijk, wordt hij/zij meteen verzocht de praktijk te verlaten. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage aan huis zal de therapeut meteen het huis verlaten en dit registreren.
 17. Pijn Reset Massage behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgeven van een reden.
 18. De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.
 19. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Pijn Reset Massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is.
 20. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Pijn Reset Massage.
 21. De therapeut heeft een inspanningsverplichting aan cliënt, geen resultaatverplichting.
 22. Met eventuele klachten kan de Deelnemer zich wenden tot de Therapeut. De globale rechtsverhouding tussen de Therapeut en de Client wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.